Vladas Jonas Jakubėnas

Vladas Jonas Jakubėnas

Jakubnas Vladas Jonas 1903 11 29Biržai 1976 12 13Čikaga, lietuvių kompozitorius, pianistas, vargonininkas, muzikos publicistas, pedagogas, muzikos veikėjas. P. Jakubėno sūnus. 1911–15 mokėsi skambinti fortepijonu privačiai pas kunigą V. Meškauską, pianistę S. Meškauskaitę, nuo 1920 – Kauno muzikos mokykloje (E. Bilminiūtės‑Čiurlienės fortepijono klasėje). 1928 baigė Rygos konservatoriją (J. Vītolo kompozicijos klasę). 1928–32 studijavo Berlyno aukštojoje muzikos mokykloje (F. Schrekerio kompozicijos klasėje). 1932–33 dėstė Kauno muzikos mokykloje, 1933–43 – Kauno konservatorijoje. 1932–40 laikraščio Lietuvos aidas muzikos apžvalgininkas. 1933–34 Lietuvos filharmonijos draugijos sekretorius.

1937 su V. Bacevičiumi ir J. Kačinsku įkūrė Tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos Lietuvos sekciją; nuo 1950 šios draugijos Čikagos skyriaus tarybos narys. Dalyvavo draugijos festivaliuose (1952 Čikagoje atliko savo I rapsodiją fortepijonui). 1941 LSSR kompozitorių sąjungos organizacinio komiteto sekretorius.

Mokiniai: V. K. Banaitis, J. Bašinskas, J. Gaižauskas, J. Indra, A. Karaška, A. J. Vasaitis.

Veikla emigracijoje

1944 pasitraukęs į Vokietiją karo pabėgėlių stovyklose įkūrė fortepijoninį Baltijos trio, lietuvių operos ir baleto solistų ansamblių. Nuo 1949 gyveno Čikagoje. Mokė skambinti fortepijonu, muzikos teorijos disciplinų savo studijoje, Nacionaliniame muzikos universitete, M. Bogusławskio muzikos kolegijoje (Muzikos teorijos skyriaus vedėjas). Dirigavo savo simfoninius kūrinius, amerikiečių operos studijų spektaklius, akompanavo chorų, baleto ir operos studijose. Talkino Čikagos lietuvių operos spektakliuose. 1956, 1961 Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados lietuvių dainų švenčių repertuaro komisijos pirmininkas. Nuo 1960 Lietuvių muzikologijos archyvo kuratorijos pirmininkas.

Iššifravo ir suredagavo keletą šimtų išeivijos lietuvių liaudies dainų. Koncertavo kaip pianistas solistas, su kameriniais ansambliais, solistais dainininkais ir instrumentininkais Lietuvoje (nuo 1928), Latvijoje (1934, 1936), Estijoje (1934), Vokietijoje (1945–49), Didžiojoje Britanijoje (1948, 1949), Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje (nuo 1949). Vargonais akompanavo evangelikų reformatų bažnyčios chorui Kaune, nuo 1959 Tėviškės parapijoje Čikagoje.

1976 parašė knygą Lithuanians and Music (Lietuviai ir muzika, rankraštis). Jo muzikos publicistika (daugiau kaip 1100 įvairaus žanro straipsnių) yra reikšmingas Lietuvos ir išeivijos lietuvių 20 a. muzikinio gyvenimo aktualijų metraštis. Surengė tarptautinių muzikos forumų (1939 Baltijos valstybių muzikų konferenciją), skaitė pranešimus Europos valstybėse, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Protegavo tautos muzikinį auklėjimą, muziką, Baltijos valstybių kultūrinį, muzikinį, politinį bendradarbiavimą.

Kūriniai

Kūriniai: baletas Vaivos juosta (1940, 1941 partitūra pražuvo Kauno žydų gete, 1943 V. J. Jakubėnas atkūrė klavyrą, 1993–94 jį instrumentavo ir redagavo J. Juozapaitis; 2006 išleistas klavyras, Lietuvoje pastatytas 2014), kantatos – folklorinė Oi mergyte sopranui, tenorui (baritonui), mišriam chorui ir fortepijonui (1951), religinės De profundis mišriam chorui ir fortepijonui arba vargonams (1966) arba simfoniniam orkestrui (1973), Prisikėlimo kantata solistų kvartetui, mišriam chorui ir fortepijonui (1970), Pranaše didis sopranui, baritonui, mišriam chorui, fortepijonui (1971), poema Mano pasaulis mišriam chorui a cappella (1943; 1944 Lietuvos muzikų draugijos I premija, versija solistų kvartetui, mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui 1958), 3 simfonijos (1932, 1939, 1942), rapsodija simfoniniam orkestrui (1940), simfoninė siuita Miško šventė (1953; jis dirigavo 1954 Bruklino muzikos akademijoje, 1957 Čikagos De Paulio universitete), Šokių eisena kameriniam orkestrui (1963), preliudas ir fuga (1929), Intermezzo rustico styginių orkestrui (1962), styginių kvartetas (1930), sonata (1928), Legenda, Iš pasakų krašto (abu 1927), 2 rapsodijos (1936, 1940), Pasaka (1943), variacijos (1969) fortepijonui, Hegzametro palyda, Senovės atminimas vargonams (abu 1964), Melodija legenda smuikui ir fortepijonui (1931), serenada violončelei (arba kontrabosui) ir fortepijonui (1936), instrumentinės pjesės, chorai (1997 išleista rinktinė Vai eičiau aš, eičiau), dainos (1997 išleista rinktinė Svetimi kalnai), romansai, muzika S. Kymantaitės‑Čiurlionienės dramai Riteris budėtojas (1934).

Harmonizavo lietuvių liaudies dainų (1944 išleista rinktinė Už jūrų marių), piemenų raliavimų, evangelikų reformatorių giesmių (1993 išleista rinktinė Jėzau, tu mano gyvybe). Kūriniuose vyrauja romantizmo, neoklasicizmo stilistika, yra impresionizmo bruožų.

Apdovanojimai

Latvijos Trijų Žvaigždžių 4 laipsnio ordinas (1938), Lietuvos muzikų draugijos I premija (1944).

Atminimo įamžinimas

1981 Čikagoje J. Kreivėnas įkūrė V. J. Jakubėno draugiją, nuo 1991 veikia jos Lietuvos skyrius. 2002 V. Jakubėno vardas suteiktas Biržų muzikos mokyklai.

R: V. Jakubėnas Straipsniai ir recenzijos / sud. L. Venclauskienė 2 t. Vilnius 1994; Vladas Jakubėnas: dokumentai, laiškai, straipsniai, atsiminimai, kūrybos apžvalga / sud. ir parengė I. Skomskienė Kaunas 1999. L: R. Nomicaitė Vlado Jakubėno muzikologinės veiklos apybraiža (1932–1940) / Menotyra 1997 kn. 2; J. Vyliūtė Lietuvių muzikai Vokietijoje 1944–1949 Vilnius 2005; Vladas Jakubėnas (1904–1976): darbai ir metai / sud. ir parengė I. Skomskienė Vilnius 2008.

1352

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką