Póžela Vladas 1879 04 09Steigviliai (Žeimelio vlsč.) 1960 09 21Adelaidė, Lietuvos socialdemokratų partijos veikėjas. Advokatas. Mokydamasis Mintaujos (dabar Jelgava) gimnazijoje 1895–96 buvo slaptos Kūdikio draugijos pirmininkas. 1896 įkūrė slaptą Steigvilių draugiją draudžiamosioms lietuviškoms knygoms platinti, 1900 už jų platinimą suimtas, kalintas, 1901 ištremtas į Smolenską. 1903 grįžo į Lietuvą, 1904 kartu su V. Kapsuku įsteigė socialdemokratų jaunimo organizaciją Draugas. 1906–07 Lietuvos socialdemokratų partijoje vykusiuose federalistų ir autonomistų ginčuose gynė pastarųjų poziciją. 1905–06 dalyvavo revoliuciniuose įvykiuose Pušaloto, Žeimelio ir Žagarės apylinkėse, 1906 surengė suimto V. Kapsuko išvadavimą iš Suvalkų ligoninės. 1906–08 ir 1912 studijavo teisę Dorpato (dabar Tartu) universitete.

Vladas Požela (Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Per I pasaulinį karą Petrograde suartėjo su bolševikais, buvo Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos (bolševikų) lietuvių rajono vadovas, 1917 Tiesos laikraščio faktinis redaktorius. 1917 baigęs Maskvos universitetą vertėsi advokatūra. 1917 pabaigoje vėl suartėjo su bolševikais, dirbo Lietuvos reikalų liaudies komisariate, 1919 pradžioje – marionetinėje V. Kapsuko vyriausybėje Vilniuje.

Pasitraukęs į Kauną prisidėjo prie Lietuvos socialdemokratų partijos atkūrimo, nuo 1921 partijos centro komiteto narys. 1919 antroje pusėje buvo Šiauliuose su bermontininkais kovojančio partizanų štabo narys. 1920–22 Steigiamojo Seimo atstovas, priklausė Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai. Griežtai pasisakė prieš suimtų opozicijos veikėjų kankinimą. 1922–1923 01 I Seimo atstovas (iš Seimo pasitraukė). 1922–41 prisiekusysis advokatas. 1926 06–12 vidaus reikalų ministras. 1932–40 Pienocentro ir Tarptautinio banko juriskonsultas, 1940 – Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas.

1941 03 išvyko į Vokietiją, 1949 – į Italiją, tais pačiais metais – į Australiją. Čia įsitraukė į lietuvių išeivių veiklą. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, su Z. Toliušiu parengė ir išspausdino Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo 1926 metų civilinių kasacinių bylų sprendimų rinkinį (1930), Vyriausiojo Tribunolo 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933 metų sprendimų rinkinius bei Rodyklę Vyriausiojo Tribunolo kasacinių sprendimų rinkinių (1935). Parašė atsiminimų.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką