žaliosios investicijos

žãliosios investcijos, investicijos į veiklas, susijusias su aplinkosauginių tikslų įgyvendinimu.

Termino samprata

Žaliosios investicijos apima investicijas į aplinkosaugos prekes ir paslaugas bei žalos aplinkai ir klimatui prevenciją, sumažinimą ir kompensavimą. Žaliųjų investicijų terminas glaudžiai siejamas su terminu žalieji finansai. Siekiant įgyvendinti žaliąsias investicijas yra reikalingi finansavimo šaltiniai – žalieji finansai. Šios investicijos glaudžiai siejamos ir su tvariosiomis investicijomis (tvarusis finansavimas), kurios apima veiklas, užtikrinančias tvarų aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių tikslų įgyvendinimą.

Termino istorija

Žaliųjų investicijų termino istorija siejama su aplinkosaugą reglamentuojančiais pasaulinių organizacijų ir Europos Sąjungos politiniais dokumentais, strategijomis ir direktyvomis. Vieni pirmųjų žaliųjų investicijų terminą apibrėžė mokslininkai Lucas Eyraudas, Abdoula Azizas Waneʼas, Changchang Zhangas ir Bendictas J. Clementas (Tarptautinis valiutos fondas, 2011). Jie žaliąsias investicijas apibūdino makroekonominiu požiūriu, teigdami, kad tai investicijos, būtinos siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro teršalų kiekį, nesumažinant ne energetinių prekių gamybos ir vartojimo. Stephenas Golubas, Céline Kauffmann ir Philipas Yeresas (2011) žaliųjų investicijų terminą apibūdino tarptautinės prekybos požiūriu ir akcentavo, kad terminas žalias dažnai apsiriboja tuo, ką gaminame, o ne tuo, kaip gaminame ar kaip prekės naudojimas daro įtaką aplinkai, palyginti su tos prekės pakaitalais. Eurostato pateiktas apibrėžimas (2009) yra platesnis. Pagal jį, žaliosios investicijos apima ne tik prekes ir paslaugas, bet ir technologijas, ir yra skirstomos į investicijas į aplinkos apsaugos veiklą ir išteklių valdymo veiklą.

Žaliųjų investicijų sritys

saulės elektrinė (Andalūzija, prie Sevilijos; Ispanija)

Pagrindinės žaliųjų investicijų sritys yra šios: mažos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos energijos šaltinių tiekimas (įskaitant atsinaujinančią energiją, biokurą ir branduolinę energiją); energijos efektyvumas tiekimo ir vartojimo sektoriuose; anglies dioksido surinkimas ir sekvestravimas (įskaitant miškų atkūrimą ir žemės ūkį); biologinės įvairovės išsaugojimas (įskaitant nykstančias rūšis ir jautrias ekosistemas modifikuotose, natūraliose ir kritinėse buveinėse) bei teisiškai saugomų teritorijų nustatymas. Su šiomis žaliųjų investicijų sritimis siejami ir žalumo vertinimo kriterijai: klimato kaitos strategijų įgyvendinamumas, energijos suvartojimas ir ekologinis efektyvumas, aplinkos valdymo sistemų įdiegimas, biologinės įvairovės išsaugojimas ir produktų valdymas.

Žaliosios investicijos įgyvendinamos didelį poveikį aplinkai darančiose ekonominėse veiklose: žemės ūkyje, gamyboje, kasyboje, miškininkystėje, transporte, statyboje ir energetikoje.

Europos žaliasis kursas

2019 12 11 Europos Komisija pristatė Komunikatą dėl Europos žaliojo kurso. Europos žaliasis kursas (angl. European Green Deal) yra nauja Europos Sąjungos augimo strategija, kuria siekiama transformuoti Europą į neutralaus poveikio klimatui, teisingą ir klestinčią visuomenę, pasižyminčią modernia, efektyviai išteklius naudojančia ir konkurencinga ekonomika. Šiuo Komunikatu patvirtintas Europos Sąjungos pasiryžimas imtis vadovaujamo vaidmens pasaulinėje kovoje su klimato kaita, siekiant iki 2050 užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. Siekdama įgyvendinti Europos žaliojo kurso užsibrėžtus tikslus, Komisija įsipareigojo 2021–2030 sutelkti mažiausiai 1 trilijoną eurų žaliųjų investicijų, o 2021–2028 žaliosioms investicijoms skirti 30 % Europos Sąjungos biudžeto.

žaliųjų investicijų panaudojimo siekiami rezultatai iki 2030

Europos Sąjungos biologinės įvairovės strategija iki 2030 metų

Su žaliosiomis investicijomis glaudžiai susijęs ir kitas Europos Sąjungos dokumentas – 2020 pristatyta Europos Sąjungos biologinės įvairovės strategija iki 2030, skirta kovoti su pagrindiniais biologinės įvairovės nykimo veiksniais ją saugant ir atkuriant, skatinant įvairių aplinkos, ekonomikos ir socialinių sričių pokyčius. Ši strategija turi būti suderinta su Europos žaliuoju kursu. Žaliosios investicijos nukreipiamos į gamtos atkūrimą, kovą su vabzdžių apdulkintojų mažėjimu, miesto žalinimo platformų kūrimą, neigiamo žemės ūkio poveikio biologinei įvairovei mažinimą.

žalieji finansai; tvariosios investicijos

3236

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką