Zigmas Angarietis

Angariẽtis Zigmas, tikr. Zigmontas Antanas Aleksà 1882 06 13Obelupiai (Vilkaviškio apskr.) 1940 05 22Maskva, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), Lietuvos ir tarptautinio komunistinio judėjimo veikėjas, publicistas. K. J. Aleksos ir J. P. Aleksos brolis. Mokydamasis Marijampolės gimnazijoje įsitraukė į slaptą lietuvių veiklą, platino draudžiamas knygas lietuvių kalba, atsišaukimus, rinko lietuvių tautosaką ir dainas. 1902–04 mokėsi Varšuvos veterinarijos institute. Už revoliucinę veiklą 1904 suimtas, pašalintas iš instituto trečiojo kurso, nuteistas kalėti, 1905 paleistas už užstatą. 1906 įstojo į Lietuvos socialdemokratų partiją, nuo 1907 partijos centro komiteto narys, nuo 1909 – centro komiteto sekretorius. 1907 vėl trumpai kalintas. 1908–09 leido ir platino pogrindinį laikraštį Darbininkų žodis. Už anticarinę veiklą 1909 suimtas Marijampolėje, kalintas Suvalkų kalėjime.

1911 10 Varšuvos teismo nuteistas už dalyvavimą nusikalstamoje bendrijoje (LSDP), skirta ketverių metų katorgos bausmė ir atimtos luomo teisės. 1912–15 kalintas Pskovo kalėjime (šešis mėnesius buvo sukaustytas grandinėmis, apie dvejus metus – vienutėje). Baigęs katorgos bausmę ištremtas į Jenisiejaus guberniją. 1915–17 tremtyje suartėjo su ištremtais Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos revoliucinio sparno nariais, 1916 įstojo į partiją.

1917 03 atvyko į Petrogradą ir įsitraukė į partijos lietuvių organizacijos revoliucinę veiklą. 1917 12 paskirtas Rusijos Sovietų Federacinės Socialistinės Respublikos Tautybių reikalų komisariato Lietuvos reikalų komisaro pavaduotoju. Nuo 1918 03 Voroneže buvo Lietuvos reikalų komisariato leidyklos ir spaustuvės vedėjas, žurnalo Komunistas redaktorius. 1918 nutraukė ryšius su giminėmis.

1918 11 pabaigoje atvyko į Vilnių. 1918 12 kooptuotas į Lietuvos komunistų partijos Centro komitetą, paskirtas Laikinosios revoliucinės darbininkų ir vargingųjų valstiečių vyriausybės nariu, nuo 1919 01 – vidaus reikalų liaudies komisaras.

Sovietų Rusijoje nuo 1920 09 Lietuvos komunistų partijos Užsienio biuro sekretorius, nuo 1921 partijos atstovas prie Komunistų internacionalo vykdomojo komiteto, 1926–35 tos organizacijos Internacionalinės kontrolės komisijos pirmininkas. Nuo 1923 ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto Politinio biuro narys, dažnai jo sekretorius.

1921–36 Maskvoje dėstė Vakarų tautinių mažumų komunistiniame universitete, 1933–35 – ir Tarptautinėje Lenino mokykloje. Ragino siekti, kad Lietuva išliktų nepriklausoma valstybė, tačiau ją įsivaizdavo socialistinę. 1938 NKVD suimtas, kankintas, 1940 nužudytas, 1956 sovietų valdžios reabilituotas.

1908–09 parašė apsakymų, nagrinėjo lietuvių tautosaką. Buvo komunistų žurnalų ir laikraščių Komunistas, Kibirkštis, Tiesa ir kitų redaktorius. Paskelbė straipsnių istorijos, ekonomikos, sociologijos, filosofijos ir politikos temomis.

Svarbiausi darbai: Ateities surėdymas. Pagal A. Bebelį (1909), Šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juškevičiaus dainose (1911), Kur mūsų bočiai gyveno? (1912), Stabmeldiška Lietuva (1912), Lietuvos revoliucinio judėjimo ir darbininkų kovos istorija (2 tomai 1921, 1923), Lietuvos Komunistų partijos istorija (1935).

Zigmas Angarietis

L: V. Aleksa Aleksų giminė Kaunas 2021.

465

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką