Autorius (-ė) Andrius Navickas

akcidencija
neesminė, laikina, atsitiktinė objekto savybė, priešinga substancijai. Pirmasis šią sąvoką pavartojo Aristotelis. Viduriniais amžiais ji tapo svarbia scholastinės filosofijos kategorija. Daugiau
Louis
Althusser
Lui Altiuseras, 20 a. prancūzų filosofas marksistas. Marksizmą nagrinėjo struktūralizmo požiūriu. Daugiau
anatema
didžiausia katalikų ir stačiatikių bažnytinė bausmė – viešas iškilmingas asmens, tikinčiųjų grupės, religinės doktrinos pasmerkimas. Daugiau
anatos
vienkartinis mokestis vyskupui, vėliau popiežiaus iždui. Daugiau
anoniminis
krikščionis
žmogus, kuris gyvena Jėzaus Kristaus malonėje, net jei nepripažįsta jo kaip Išganytojo (ne dėl savo kaltės), nėra krikštytas, nepriklauso jokiai krikščioniškajai bendruomenei. Daugiau
antžmogis
žmogaus, fiziškai ar dvasiškai pranokstančio žmogiškosios prigimties galimybes, vaizdinys. Daugiau
apaštalas
Jėzaus Kristaus išrinktas mokinys. Daugiau
ataraksija
senovės graikų etikos kategorija, apibūdinanti būseną, kai pasiekiama sielos ramybė ir dvasinė pusiausvyra. Antikos filosofai teigė, kad būtina prielaida ataraksijai pasiekti yra dorybių puoselėjimas. Daugiau
John Langshaw
Austin
Džonas Langšas Ostinas, 20 a. anglų filosofas analitikas. Tyrė kalbos funkcijas. Daugiau
autarkija
antikinė dorovinė pažiūra, pagal kurią individo laimė, tobula visuomenė pasiekiama atsiribojus nuo aplinkos. Daugiau