Autorius (-ė) Andrius Navickas

George
Berkeley
Džordžas Berklis, 18 a. airių filosofas, klasikinio empirizmo atstovas. Manė, kad tik idėjos gali būti tiesioginiai sąmonės objektai. Daugiau
Isaiah
Berlin
Isaja Berlinas, 20 a. anglų filosofas. Išgarsėjo laisvės be jokių apribojimų teorija (negatyvioji laisvė). Gynė kultūrinį bei dorinį pliuralizmą. Daugiau
Józef Maria
Bocheński
Juzefas Marija Bochenskis, 20 a. Šveicarijos filosofas, teologas, sovietologas. Analitinės filosofijos šalininkas. Tyrė formaliosios logikos pagrindus, bandė jos metodus pritaikyti filosofijos sąvokų bei religinės kalbos analizei. Daugiau
John Langshaw
Austin
Džonas Langšas Ostinas, 20 a. anglų filosofas analitikas. Tyrė kalbos funkcijas. Daugiau
Francis
Bacon
Fransis Beikonas, 16–17 a. anglų filosofas, valstybės veikėjas. Naujųjų laikų empirizmo bei eksperimentinio mokslo pradininkas. Akcentavo praktinę mokslinio patyrimo svarbą. Indukciją laikė metodu, leidžiančiu pasiekti tikrąjį pažinimą. Daugiau
ataraksija
senovės graikų etikos kategorija, apibūdinanti būseną, kai pasiekiama sielos ramybė ir dvasinė pusiausvyra. Antikos filosofai teigė, kad būtina prielaida ataraksijai pasiekti yra dorybių puoselėjimas. Daugiau
autarkija
antikinė dorovinė pažiūra, pagal kurią individo laimė, tobula visuomenė pasiekiama atsiribojus nuo aplinkos. Daugiau
anatema
didžiausia katalikų ir stačiatikių bažnytinė bausmė – viešas iškilmingas asmens, tikinčiųjų grupės, religinės doktrinos pasmerkimas. Daugiau
anatos
vienkartinis mokestis vyskupui, vėliau popiežiaus iždui. Daugiau
anoniminis
krikščionis
žmogus, kuris gyvena Jėzaus Kristaus malonėje, net jei nepripažįsta jo kaip Išganytojo (ne dėl savo kaltės), nėra krikštytas, nepriklauso jokiai krikščioniškajai bendruomenei. Daugiau