Autorius (-ė) Jonas Dagys

fikcionalizmas
filosofinė antirealistinė koncepcija, mokslo teorijas laikanti patikimomis ir naudingomis, net jeigu jos yra klaidingos, o jose minimi esiniai tikrovėje neegzistuoja ar yra nepažinūs. Daugiau
finitizmas
filosofijos koncepcija, skirianti potencialiąją ir aktualiąją begalybę, neigianti pastarosios objektyvų egzistavimą. Daugiau
fizikos
filosofija
mokslo filosofijos šaka, nagrinėjanti filosofijos klausimus, susijusius su šiuolaikinės fizikos pagrindais. Daugiau
funkcija
dviejų ar daugiau objektų tarpusavio santykis, pasireiškiantis tuo, kad keičiantis vienam jų keičiasi ir kiti. Daugiau
genezė
besivystančio reiškinio tapsmas, kilmė, atsiradimas. Daugiau
Kurt
Gödel
Kurtas Gėdelis, 20 a. austrų logikas ir matematikas. Vienos būrelio narys. Pateikė pirmos eilės predikatų skaičiavimo semantinio pilnumo įrodymą. Suformulavo nepilnumo teoremą. Tyrė matematikos filosofijos problemas. Daugiau
holizmas
filosofinė koncepcija, visumą laikanti pirmine ir viršesne jos dalių atžvilgiu. Atskiros dalys yra analitinės abstrakcijos produktas, todėl negali adekvačiai paaiškinti ar išreikšti jų visumos esmės. Daugiau
įgimtosios
idėjos
sąvokos, žinios eksplicitiniu arba tik implicitiniu pavidalu esančios žmogaus prote jam gimstant; priešinamos įgytoms patyrimu. Daugiau
imanentinė
filosofija
idealizmo kraštutinė kryptis, atsiradusi 19 a. Vokietijoje. Pagrindiniai atstovai – W. Schuppe, R. von Schubertas-Soldernas, E. R. Kaufmannas. Daugiau
imanentiškumas
objektui, reiškiniui, procesui būdinga vidinė (nesąlygota išorinių reiškinių) savybė arba dėsningumas. Priešingas transcendentiškumui. Daugiau