Autorius (-ė) Tomas Davulis

darbo pareigų
pažeidimas
kaltas darbuotojo elgesys (veikimas arba neveikimas), kuriuo pažeidžiamos darbo sutartimi ar teisės aktais numatytos darbuotojo pareigos. Daugiau
darbovietė
darbdavio veiklą vykdantis struktūrinis organizacinis darinys, kuriame savo darbo funkciją atlieka darbuotojas. Daugiau
savarankiškai dirbantis
asmuo
fizinis asmuo, kuris gamindamas, teikdamas paslaugas, vykdydamas kitokią veiklą, įskaitant veiklą juridiniame asmenyje, tai daro savarankiškai ir savo rizika, siekdamas asmeninės komercinės naudos. Daugiau
projektinio darbo
sutartis
terminuota darbo sutartis, kuria darbuotojas įsipareigoja atlikti darbo funkciją konkrečiam projekto rezultatui pasiekti dirbdamas savo paties nustatytu darbo laiko režimu darbovietėje arba už jos ribų, o darbdavys įsipareigoja už tai sumokėti sulygtą atlyginimą. Daugiau
darbo teisės
normos
visuotinai privalomos bendro pobūdžio taisyklės, reglamentuojančios darbo santykių dalyvių teises ir pareigas. Daugiau
informavimas ir
konsultavimas
socialinės partnerystės forma, kuria darbuotojai per savo atstovus darbo teisės normų nustatyta tvarka įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą. Daugiau
tėvystės
atostogos
tikslinių atostogų rūšis, suteikiama darbuotojui, kuris yra gimusio (daugelyje šalių ir įvaikinto) vaiko tėvas, jam pateikus vaiko gimimą (ar įvaikinimą) liudijantį dokumentą. Lietuvoje tėvystės atostogos trunka 30 kalendorinių dienų. Daugiau
socialinė
partnerystė
kolektyvinių darbo santykių dalyvių veikla siekiant patenkinti savo ir atstovaujamų asmenų interesus. Daugiau
darbuotojų
atstovai
subjektai, pagal įstatymą turintys teisę atstovauti darbuotojų teisėms ir interesams kolektyviniuose darbo santykiuose. Daugiau
įspėjimas
vienos darbo sutarties šalies pranešimas kitai šaliai apie numatomą darbo sutarties nutraukimą numatytais terminais. Daugiau