Autorius (-ė) Romualdas Zdanys

prepozitas
Katalikų Bažnyčioje – katedros arba kolegijos kanauninkų kapitulos pirmininkas ir kai kurių vienuolijų vyresnysis. Daugiau
primas
katalikų ir anglikonų arkivyskupų titulas; tą titulą turintis asmuo. Daugiau
pronuncijus
Apaštalų Sosto pirmojo (aukščiausio) rango diplomatinių atstovybių vadovo titulas ir pareigybė, tą pareigybę turintis asmuo. Daugiau
Pseudoizidoriaus
dekretalijos
Pseudoizidoriana, Pseudodekretalijos, bažnytinių dokumentų (tikrų ir suklastotų) rinkinys. Daugiau
regula
krikščionių pašvęstojo gyvenimo institutų (vienuolijų) pagrindinių taisyklių rinkinys, reglamentuojantis kasdienį jų gyvenimą. Daugiau
Romos
kurija
Katalikų bažnyčios pagrindinė įstaiga. Daugiau
„Syllabus“
popiežiaus Pijaus IX 1864 12 08 paskelbtas gyvenamojo laikotarpio tikėjimo ir dorovės mokslo svarbesnių klaidų sąrašas. Daugiau
simonija
Katalikų Bažnyčioje viduriniais amžiais įsigalėjęs bažnytinių pareigų pirkimas ir pardavimas. Daugiau
sinekūra
viduriniais amžiais Katalikų Bažnyčioje – bažnytinė tarnyba (beneficija) be pareigų ir sielovadinių užduočių. Daugiau
sinodas
Katalikų Bažnyčios dvasininkų ir tikinčių pasauliečių (turi patariamąjį balsą) atstovų susirinkimas arba kolegiali bažnytinė institucija Bažnyčios reikalams aptarti ir spręsti. Daugiau