Autorius (-ė) Romualdas Zdanys

kunigas
religijose – tarpininkas tarp tikinčiųjų ir Dievo. Daugiau
kunigystės
kandidatas
klierikas, liturginėmis apeigomis oficialiai priimtas (dažniausiai trečiais studijavimo kunigų seminarijoje metais) kandidatu diakono ir kunigo šventimams gauti. Daugiau
Kunigų
taryba
Katalikų Bažnyčioje – kolegiali diecezijos vyskupui patarianti institucija. Daugiau
kurija
Katalikų Bažnyčioje – vyskupijos valdžios institucija. Daugiau
legatas
Katalikų Bažnyčios pareigūnas (lot. legatus Romani Pontificis), popiežiaus paskirtas jam nuolat atstovauti įvairiose valstybėse ar pasaulio regionuose. Daugiau
lektorius
Katalikų Bažnyčioje – asmuo, bažnytinės valdžios paskirtas skaityti Biblijos skaitinius per Mišias ir pamaldas. Daugiau
metropolitas
katalikų ir stačiatikių vyskupas, vadovaujantis metropolijai, ir savo tiesiogiai valdomos vyskupijos vyskupas. Daugiau
ministrantas
Katalikų Bažnyčioje – asmuo, patarnaujantis per Mišias, teikiant sakramentus, sakramentalijas, ar laiminant, t. p. per laidotuves ir kitas pamaldas. Daugiau
monsinjoras
Katalikų Bažnyčioje – dvasininkų garbės titulas. Juo tituluojami vyskupai, bet specialiu Šventojo Sosto potvarkiu suteikiamas ir kunigams. Daugiau
nunciatūra
Apaštalų Sosto diplomatinio atstovo diplomatinė atstovybė prie kurios nors šalies vyriausybės. Daugiau