Autorius (-ė) Algirdas Gaigalas

Leopold
Kober
Leopoldas Koberis, 20 a. austrų geologas. Daugiau
Nikolaj
Kokšarov
Nikolajus Kokšarovas, 19 a. rusų mineralogas, kristalografas. Daugiau
kompleksas
litostratigrafinis padalinys, sudarytas iš įvairių uolienų arba nuosėdų bei nuogulų, kurios tarpusavyje susijusios sudėtingais struktūriniais ryšiais. Daugiau
Alfonsas
Kondratas
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių geologas. Veiklos sritys – Lietuvos požeminis vanduo, jo apsauga, požeminės hidrosferos užterštumas. Daugiau
Ona
Kondratienė
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių geologė. Veiklos sritys – kvartero ir neogeno stratigrafija, paleontologija. Daugiau
konglomeratas
nuotrupinė nuosėdinė sucementuota uoliena. Daugiau
konsolidacija
purių minkštų vandeningų nuosėdų sutankėjimas, sutvirtėjimas ir perėjimas į tvirtesnes uolienas. Daugiau
kontinentinės
nuogulos
nuogulos, susidariusios sausumoje ir žemynų vidaus baseinuose. Daugiau
koreliacija
stratigrafinių padalinių arba jų dalių nuogulų, nuosėdų ir uolienų geografiškai atitolusių pjūvių tarpusavio gretinimas pagal jų pobūdį ir padėtį, ieškant stratigrafinio tapatumo. Daugiau
Vincentas
Korkutis
lietuvių geologas. Veiklos sritis – Baltijos regiono gelmių sandara. Daugiau