Autorius (-ė) Vytautas Ambrazas

jungtukas
nesavarankiškas nekaitomas žodis, jungiantis sakinyje kitus žodžius, jų junginius ar sudėtinio sakinio dėmenis ir kartu rodatis jų ryšio pobūdį. Daugiau
inesyvas
vidaus esamasis vietininkas, viena iš 4 postpozicinių lietuvių kalbos vietininko (lokatyvo) formų. Daugiau
įterpinys
modalinės reikšmės sintaksinis vienetas, sakinyje išskiriamas intonacija. Daugiau
įspraudas
sintaksinis vienetas, įterptas į sakinį kaip tam tikras papildymas ar patikslinimas, bet neturintis įterpiniams būdingų formos ypatybių ir tipiškų reikšmių. Daugiau
gotikiniai
rašmenys
lotyniškų rašmenų stilizuota atmaina, kuriai būdingos kampuotos, laužytos raidės. Daugiau
hipotaksė
nelygiaverčių sintaksinių vienetų, dažniausiai sudėtinio sakinio dėmenų, tarpusavio ryšys. Daugiau
iliatyvas
vidaus einamasis vietininkas, direktyvas, viena iš 4 postpozicinių lietuvių kalbos vietininko formų. Daugiau
gramatika
kalbotyros šaka, tirianti kalbos, kalbų šeimos ar grupės gramatinę sandarą. Daugiau
gretinamoji
kalbotyra
kalbotyros šaka, tirianti dviejų ar kelių gretinamų kalbų panašumus ir skirtumus (daugiausia gramatikos lygmenyje). Daugiau
genityvas
linksnis, indoeuropiečių kalbose daugiausia vartojamas vardažodžių tarpusavio santykiams (savybės, kilmės ir kitiems) reikšti. Daugiau