Autorius (-ė) Vytautas Ambrazas

archetipas
prolytė, lyginamosios kalbotyros metodais rekonstruojama galima pirminė kalbos vieneto (fonemos, morfemos, leksemos, žodžių junginio ar sakinio) forma. Daugiau
aoristas
indoeuropiečių veiksmažodžio senovinė asmenuojamųjų formų grupė, reiškusi trumpą užbaigtą praeities veiksmą. Daugiau
akūtas
diakritinis ženklas (´), vartojamas žymėti priebalsio minkštumui, tam tikrai balsio kokybei. Daugiau
agliutinacija
žodžių formų darymas prie šaknies pridedant vienareikšmius formantus, nesusiliejančius nei su šaknimi, nei tarpusavyje. Daugiau
abliatyvas
lotynų, iranėnų senųjų kalbų linksnis, dažniau reiškiantis paskirtį. Daugiau
adstratas
visuma kalbos ypatybių, atsiradusių dėl svetimos kalbos įtakos per ilgą bendravimo ir dvikalbystės laikotarpį. Daugiau
aktualioji sakinio
skaida
funkcinė sakinio perspektyva, sakinio skirstymas atsižvelgiant į skirtingą jo dalių informacijos krūvį. Daugiau
aliatyvas
lietuvių kalbos pašalio einamasis vietininkas, vietininko linksnio atmaina, rodanti veiksmo kryptį prie daikto ar asmens. Daugiau
analogija
kalbos vienetų kitimas ar naujų atsiradimas dėl jų santykių perkėlimo į kitą seką. Daugiau
argo
socialinių ar profesinių grupių (elgetų, kalinių, moksleivių, sportininkų, studentų ir kitų) savitų žodžių ar posakių, dažniausiai suprantamų tik tai grupei, visuma. Daugiau